Jednoduché účtovníctvo:
 peňažný denník
 knihy pohľadávok a záväzkov
 evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 evidencia spracovanie DPH
 výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 spracovanie účtovnej závierky a daňové priznanie
 Podvojné účtovníctvo:
 knihy pohľadávok a záväzkov
 pokladničná kniha
 hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
 obratové predvahy súvahových, nákladových a výnosových účtov
 výkazy ziskov a strát, súvaha
 evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku účtovaného do spotreby
 evidencia a spracovanie DPH
 spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania
 spracovanie prílohy k daňovému priznaniu a cash-flow
© 2005  finaccon, s.r.o.       webmaster  :: incredible.sk